Pages

Wednesday, January 30, 2008

မင္းကေလးက ငါ့ကို ခ်စ္ခဲ့ဖူးပါစ (လိုဆို)

မင္းကေလးက ငါ့ကို ခ်စ္ခဲ့ဖူးပါစ (လိုဆို)
Have you ever loved me?

ဒီသီခ်င္းကေလးကိုလည္း က်ေနာ္ႀကိဳက္တယ္။ သီခ်င္းကေတာ့ အသည္းကြဲသီခ်င္းပါ။ ဒီသီခ်င္းတင္လို႔ ဒီကဗ်ာဆရာ ေယာ ေတာ့ အသည္းကြဲေနၿပီလို႔ ဘာသာမျပန္လိုက္ပါနဲ႔ဦး။ က်ေနာ္ ႀကိဳက္တဲ့ ထိုင္းသီခ်င္းကေလးေတြ မိတ္ဆက္ေပးေနတာပါ။

ႀကိဳက္တာကေတာ့ ဒီသီခ်င္းရဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ဂီတ အတက္အက်၊ MTV ရိုက္ထားတဲ့ စဥ္းစားဖန္တီးမႈ၊ လိုဆိုရဲ႕ က်ားနာလို ျဖစ္ေန တဲ့ အသံ အားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ကိုလည္း ကိုက္စားေနေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ။ ထိုင္းလူငယ္ေတြၾကားမွာလည္း ဒီသီခ်င္း က လူသိမ်ားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကိုပဲ က်ေနာ္ကူးၿပီး ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေယာ


Koey Ruk Chan Bang Mai
Sek Losoและแล้วก็มาถึงวัน วันที่เธอต้องไป
lae laew gor maa teung wun wun tee ter dtong bai
And so that day comes, the day you’re going to leave me.

ใจปวดร้าว แทบแตกสลาย
jai buat rao taeb dtaek sa-lai
My heart is so painful, it has almost broken into pieces.

ก็รู้ยังรักเธออยู่ แต่ไม่รู้จะห้ามยังไง
gor roo yung ruk ter yoo dtae mai roo ja haam yung ngai
I know that I still love you, but I’ve no idea how to hold you back.

ต้องปล่อยไป เพราะใจสุดจะรั้ง
dtong bloi bai prow jai soot ja rung
I have to let you go because I can't stop you.

เพราะเธอเข้ามาเปลี่ยน เปลี่ยนความเป็นฉันแล้วทุกสิ่ง
prow ter kao maa blian blian kwarm ben chun laew took sing
For you’ve entered into my life and changed everything.

มันไม่จริงที่เธอจะจากไป
mun mai jing tee ter ja jaak bai
I just can’t believe that you’re leaving me now.

หัวใจเจ็บปวดแค่ไหนไม่มีใครรู้ ต้องเก็บไว้อยู่ลึกข้างใน
hua jai jeb buat kae nai mai mee krai roo dtong geb wai yoo leuk kaang nai
No one knows how much pain is inflicted upon me. I have to endure it deep inside my heart.

อีกนานไหมอีกเมื่อไรถึงจะลืมเธอ
eek naan mai eek meua rai teung ja leum ter
I wonder how much longer it’ll take to forget you.

จะผ่านคืนนี้ยังไง ข้างกายไม่มีเธออยู่
ja paan keun nee yung ngai kaang gai mai mee ter yoo
How can I make it through the night when you’re not by my side?

อยากบอกให้รู้ฉันคงต้องตายถ้าขาดเธอ
yaak bork hai roo chun kong dtong dtai taa kaat ter
I just want you to realize that I would rather die if I lose you.

อยากกอดเธอไว้นานๆ อีกสักครั้งก่อนจะจาก
yaak got ter wai naan naan eek suk krung gorn ja jaak
I want to embrace you much longer before you leave.

มันทรมานแทบจะขาดใจ
mun tor-ra maan taeb ja kaat jai
I’m suffering so much that my heart is almost shattered.

บอกฉันหน่อยได้ไหม ก่อนที่เธอจะจากไป
bork chun noi dai mai gorn tee ter ja jaak bai
Can you please tell me, before you leave.

ก่อนที่ลมหายใจฉันจะสิ้นสุดวันนี้
gorn tee lom hai jai chun ja sin soot wun nee
Before I draw my last breath today.

เคยรักฉันบ้างไหม อยากจะถามครั้งสุดท้าย
ker-ee ruk chun baang mai yaak ja taam krung soot tai
Have you ever loved me? I want to ask this for the last time.

ก่อนคืนวันอันโหดร้ายจะมาถึง
gorn keun wun un hode rai ja maa teung
Before the dreadful nights befall me.

บอกฉันหน่อยได้ไหม ว่าทำไมต้องหลอกฉัน
bork chun noi dai mai waa tam mai dtong lork chun
Can you please tell me … why do you deceive me?

ถ้าไม่รักก็บอกกันตั้งแต่วันนั้น อย่าฝันจะได้หัวใจ
taa mai ruk gor bork gun dtung dtae wun nun yaa fun ja dai hua jai
If you don’t love me, then you should have told me earlier. "Don't dreaming for my heart"

(Interlude)

จะผ่านคืนนี้ยังไง ข้างกายไม่มีเธออยู่
ja paan keun nee yung ngai kaang gai mai mee ter yoo
How can I make it through the night when you’re not by my side?

อยากบอกให้รู้ฉันคงต้องตายถ้าขาดเธอ
yaak bork hai roo chun kong dtong dtai taa kaat ter
I just want you to realize that I would rather die if I lose you.

อยากกอดเธอไว้นานๆ อีกสักครั้งก่อนจะจาก
yaak got ter wai naan naan eek suk krung gorn ja jaak
I want to embrace you much longer before you leave.

มันทรมานแทบจะขาดใจ
mun tor-ra maan taeb ja kaat jai
I’m suffering so much that my heart is almost shattered.

บอกฉันหน่อยได้ไหม ก่อนที่เธอจะจากไป
bork chun noi dai mai gorn tee ter ja jaak bai
Can you please tell me, before you leave.

ก่อนที่ลมหายใจฉันจะสิ้นสุดวันนี้
gorn tee lom hai jai chun ja sin soot wun nee
Before I draw my last breath today.

เคยรักฉันบ้างไหม อยากจะถามครั้งสุดท้าย
ker-ee ruk chun baang mai yaak ja taam krung soot tai
Have you ever loved me? I want to ask this for the last time.

ก่อนคืนวันอันโหดร้ายจะมาถึง
gorn keun wun un hode rai ja maa teung
Before the dreadful nights befall me.

บอกฉันหน่อยได้ไหม ว่าทำไมต้องหลอกฉัน
bork chun noi dai mai waa tam mai dtong lork chun
Can you please tell me … why do you deceive me?

ถ้าไม่รักก็บอกกันตั้งแต่วันนั้น อย่าฝันจะได้หัวใจ
taa mai ruk gor bork gun dtung dtae wun nun yaa fun ja dai hua jai
If you don’t love me, then you should have told me earlier. "Don't dreaming for my heart"

No comments:

Recent Comments